اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,069
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,931
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,891,061,697
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,057,855
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,054,199
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,054,650
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 1,057,855 1,054,199 451 0 61,977 0 9,908 52,069 54,891,061,697
  2 1397/05/28 1,055,656 1,052,018 442 0 61,977 0 9,908 52,069 54,777,528,494
  3 1397/05/27 1,052,981 1,049,384 584 0 61,977 0 9,908 52,069 54,640,365,595
  4 1397/05/26 1,052,015 1,048,446 540 0 61,977 0 9,908 52,069 54,591,540,768
  5 1397/05/25 1,051,690 1,048,122 540 0 61,977 0 9,908 52,069 54,574,662,816
  6 1397/05/24 1,051,367 1,047,798 540 0 61,977 0 9,908 52,069 54,557,805,862
  7 1397/05/23 1,048,881 1,045,017 492 0 61,977 0 9,908 52,069 54,412,991,683
  8 1397/05/22 1,047,202 1,043,375 495 60 61,977 0 9,908 52,069 54,327,492,484
  9 1397/05/21 1,049,357 1,045,493 542 0 61,917 0 9,908 52,009 54,375,044,441
  10 1397/05/20 1,046,375 1,042,547 546 0 61,917 0 9,908 52,009 54,221,822,339
  11 1397/05/19 1,047,194 1,043,380 494 0 61,917 0 9,908 52,009 54,265,145,122
  12 1397/05/18 1,046,895 1,043,080 494 0 61,917 0 9,908 52,009 54,249,547,406
  13 1397/05/17 1,046,586 1,042,771 494 0 61,917 0 9,908 52,009 54,233,497,301
  14 1397/05/16 1,059,637 1,055,365 12,444 0 61,917 0 9,908 52,009 54,888,499,519
  15 1397/05/15 1,054,667 1,050,354 12,602 0 61,917 0 9,908 52,009 54,627,836,227
  16 1397/05/14 1,057,371 1,054,261 12,480 0 61,917 0 9,908 52,009 54,831,052,105
  17 1397/05/13 1,056,717 1,053,609 12,561 0 61,917 0 9,908 52,009 54,797,144,957
  18 1397/05/12 1,060,351 1,057,223 12,432 0 61,917 0 9,908 52,009 54,985,125,707
  19 1397/05/11 1,060,054 1,056,926 12,432 0 61,917 0 9,908 52,009 54,969,681,993
  20 1397/05/10 1,059,634 1,056,506 12,432 0 61,917 0 9,908 52,009 54,947,816,342