اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,467
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,533
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 58,557,329,492
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,118,352
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,116,079
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,115,623
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 1,118,352 1,116,079 456- 0 62,564 0 10,097 52,467 58,557,329,492
  2 1397/07/29 1,116,014 1,113,755 312- 50 62,564 0 10,097 52,467 58,435,408,125
  3 1397/07/28 1,113,221 1,110,981 185- 0 62,514 0 10,097 52,417 58,234,275,738
  4 1397/07/27 1,112,052 1,109,838 698 0 62,514 0 10,097 52,417 58,174,401,010
  5 1397/07/26 1,111,633 1,109,419 734 0 62,514 0 10,097 52,417 58,152,410,265
  6 1397/07/25 1,111,214 1,109,000 770 0 62,514 0 10,097 52,417 58,130,449,682
  7 1397/07/24 1,109,336 1,107,140 785- 0 62,514 0 10,097 52,417 58,032,934,633
  8 1397/07/23 1,108,207 1,106,025 988- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,974,500,305
  9 1397/07/22 1,105,621 1,103,465 1,119- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,840,309,527
  10 1397/07/21 1,104,159 1,101,986 581- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,762,825,332
  11 1397/07/20 1,105,632 1,103,274 1 0 62,514 0 10,097 52,417 57,830,330,964
  12 1397/07/19 1,105,217 1,102,859 37 0 62,514 0 10,097 52,417 57,808,535,090
  13 1397/07/18 1,104,801 1,102,443 74 0 62,514 0 10,097 52,417 57,786,770,022
  14 1397/07/17 1,103,754 1,101,454 846- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,734,906,953
  15 1397/07/16 1,104,065 1,101,819 863- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,754,050,397
  16 1397/07/15 1,105,265 1,103,011 1,866- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,816,501,620
  17 1397/07/14 1,102,320 1,099,804 2,575- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,648,423,366
  18 1397/07/13 1,105,509 1,102,972 3,132- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,814,470,068
  19 1397/07/12 1,105,095 1,102,558 3,095- 90 62,514 0 10,097 52,417 57,792,769,864
  20 1397/07/11 1,104,682 1,102,140 3,064- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,671,666,285